(SFA) Department of Dance

(SFA) Department of Dance

నృత్య శాఖ

  1. ఎం.పి.ఏ – కూచిపూడి నృత్యం / ఆంధ్ర నాట్యం
  2. ఎం.ఫిల్– నృత్యం
  3.  పిహెచ్.డి. – నృత్యం
  4. పి.జి.డిప్లొమా ఇన్ భరతనాట్యం
  5. పి.జి.డిప్లొమా ఇన్ కథక్
  6. పి.జి.డిప్లొమా ఇన్ ఆంధ్రనాట్యం గొల్లకలాపం
  7. పి.జి.డిప్లొమా ఇన్ కూచిపూడి యక్షగానం ప్రహ్లద